Tel.+48 515 792 756            E.mail: sekretariat@kupelnizycia.com    

    

 
 


 

         
          

 
 
 
 
 
Life coaching nie tylko dla chrześcijan

12 kroków ku pełni życia nie tylko dla chrześcijan
Warsztaty tematyczne nie tylko dla chrześcijan

 

ZASADY ETYCZNE

 

                                I. Ogólne

1. Wszystkie prowadzone przez nas spotkania, zajęcia objęte są tajemnicą zawodową. Zobowiązujemy się do zachowania poufności dotyczącej wszystkich informacji, w jakich posiadanie możemy wejść w związku z wykonywaniem swojej pracy. Zasada poufności może być uchylona jedynie wtedy, kiedy przemawia za tym dobro wyższe (np. w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia, przypadki molestowania seksualnego dzieci i przemoc wobec dzieci ) i tylko wobec osób lub instytucji do tego odpowiednich. 

2. Prowadzimy zajęcia najwyższej jakości, oparte na wartościach, które sami wyznajemy, takich jak: relacja z Panem Bogiem, rodzina, wolność, spójność, ciągły rozwój, pokora, wiara, działanie, poszukiwanie, uczciwość i szczerość w kontaktach z innymi ludźmi.

3. Klient ma zawsze prawo do nie udzielenia odpowiedzi.

4. Mamy świadomość swoich umiejętności, mocnych stron oraz ograniczeń. Dbamy więc o swój rozwój i rozszerzanie swoich umiejętności poprzez szkolenia, lektury, kontakty z innymi ekspertami i superwizję. Stale podnosimy poprzeczkę swoich kompetencji.

5. Respektujemy prawa człowieka i jego godności. Szanujemy prawo innych osób do posiadania odmiennych systemów wartości i przekonań. Nie dyskryminujemy klientów z uwagi na wiek, płeć, rasę, narodowość, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność, światopogląd, wykształcenie, język czy status społeczno–ekonomiczny. 

6. Działamy na rzecz dobra klienta zgodnie z zasadą „Primum non nocere”  nie szkodzenie mu i minimalizowanie jego cierpienia.

7. Unikamy konfliktu interesów i sytuacji które mogą ograniczyć naszą bezstronność.

8. Każdego traktujemy indywidualnie, zgodnie z jego predyspozycjami, możliwościami i stylem życia. Liczy się dla nas człowiek, taki jakim jest.

                                  II. Praca na zajęciach

1. Praca na zajęciach wymaga świadomej zgody klienta i jego pełnej odpowiedzialności oraz zaangażowania.

2. Wraz z klientem określamy (w kontrakcie pisemnym lub ustnym) cele, metody pracy, zasady finansowania oraz prawdopodobny czas trwania zajęć. Szanujemy treść wszelkich umów i dotrzymujemy obietnic – tego samego oczekujemy od klientów.

3. Pracujemy uznanymi metodami, czerpiąc z różnych nurtów psychologicznych, inspirując się również innymi naukami. Zastrzegamy sobie prawo do używania innowacyjnych narzędzi i podejścia do klienta, mając na względzie przede wszystkim jego dobro. Metody i techniki, które stosujemy służą wyłącznie celom rozwojowym klienta.

4. Jesteśmy dalecy od uzależniania klientów od siebie. Jeśli ktoś poszukuje w płatnego przyjaciela, rodzica, guru czy opiekunki, wyjaśniamy, że nie na tym polega nasza praca. 

5. Zwykle też nie prowadzimy coachingu wobec znajomych osób. 

6. Odsyłamy klienta do innych profesjonalistów, takich jak lekarz czy prawnik, kiedy dowiemy się o problemie, który wymaga szczególnego potraktowania.

7. Mamy obowiązek dbać o swoją dobrą kondycję psychiczną. Od czasu do czasu wyjeżdżamy na szkolenia, na urlopy lub spędzamy czas z gronie rodzinnym. Informujemy wtedy klienta o przerwie w zajęciach.

8. Nie prowadzimy zajęć z osobami będącymi pod wpływem alkoholu lub innych używek.

                                              III. Informacje dodatkowe

1. Ustalamy wynagrodzenie odpowiednio do rodzaju zajęć i charakteru pracy. Wysokość honorarium podajemy do wiadomości podczas zawierania kontraktu.

 

2. Szanujemy prawa autorskie, praw do ochrony własności intelektualnej, znaków handlowych i patentów. Używamy głównie własnych technik i narzędzi. Niektóre z naszych technik pracy są zastrzeżone i informujemy o tym klientów i współpracowników. 

3. Czasami trafiają do nas klienci, którzy wcześniej korzystali z różnych form terapii, warsztatu, treningu czy coachingu i nie są usatysfakcjonowani świadczonymi wówczas usługami. Nie odnosimy się do innych coachów/trenerów/terapeutów/instytucji.